Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση

Συστήματα πυρόσβεσης με πυροσβεστικά συγκροτήματα και εξαρτήματα πιστοποιημένα κατά ULFM.

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων είτε είναι οικία είτε επαγγελματικός χώρος  είναι η έγκαιρη αναγνώριση των πυρκαγιών.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό εκτελούν τα συστήματα πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης.

Μέτρα πυροπροστασίας προβλέπονται κατά τη μελέτη και κατασκευή ενός κτιρίου και στοχεύουν αφενός στην πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο και αφετέρου στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Στα ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας ανήκει και η τοποθέτηση συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Πυρανίχνευση

Σύστημα πυρανίχνευσης ονομάζεται μια ομάδα από συσκευές που έχουν σκοπό να ανιχνεύσουν έγκαιρα μια εστία φωτιάς και να δώσουν το σήμα κινδύνου με ηχητικά, οπτικά και άλλα μέσα. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από:

  • Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης
  • Εφεδρική τροφοδοσία
  • Αισθητήρια πυρανίχνευσης (φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές καπνού, θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές, ανιχνευτές ειδικών αερίων, ειδικούς ανιχνευτές αεραγωγών)
  • Μπουτόν αναγγελίας φωτιάς
  • Φωτεινούς επαναλήπτες
  • Σειρήνες πυρανίχνευσης

Πυρόσβεση

Όπου απαιτείται από τις Ειδικές Διατάξεις, εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης.
Το αυτόματο σύστημα καταιονητήρων (SPRINKLERS) εγκαθίσταται κατόπιν μελέτης διπλωματούχου μηχανικού, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/81 «Βασικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Αυτόματου Συστήματος Καταιονισμού Ύδατος».

 

Συστήματα Αυτόματης Πυρόσβεσης

Τα συστήματα αυτά κατακλύζουν αυτομάτως τους χώρους, όπου εκδηλώνεται πυρκαγιά  με το κατάλληλο μέσο πυρόσβεσης προκειμένου να γίνεται αποτελεσματική σβέση της πυρκαγιάς (και κατά κύριο λόγο να διακόπτεται η αλυσωτή αντίδραση). Για να γίνει η κατάκλυση αυτή των χώρων χρειάζονται κατάλληλοι καταιονιστήρες – εκτοξευτές του πυροσβεστικού μέσου, η διέγερση των οποίων γίνεται αυτομάτως, λ.χ. με θερμοδιαφορικά στοιχεία, αλλά και κατ’ ανεξάρτητο τρόπο, π.χ. με τον χειρισμό μοχλών από τον ανθρώπινο παράγοντα.